ของเล่นเด็ก

ของเล่นเด็กช่วยฝึกทักษะด้านใดบ้าง

April 12, 2020

ของเล่นเด็กนอกจากจะมีไว้เพื่อให้เด็กได้เล่นเพื่อความสนุกสนานและความผ่อนคลายแล้ว ในการเล่นของเล่นแต่ละชนิดยังมีความสำคัญในการทำให้เด็กได้ฝึกทักษะใหม่ๆ รวมถึงได้พัฒนาทักษะที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นได้ การเลือกของเล่นที่เหมาะสมจึงเป็นอีกวิธีในการทำให้เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆตรงตามวัยและทำให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะได้รวดเร็วมากขึ้นอีกด้วย

          เด็กต่างวัยย่อมมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน ของเล่นที่ไม่เหมือนกันก็ช่วยพัฒนาทักษะต่างๆของเด็กแตกต่างกันออกไป ซึ่งของเล่นเหล่านั้นจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ทักษะด้านร่างกาย มีของเล่นหลายชนิดที่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในด้านการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆและการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย เช่นไม้กระดาน เสาชิงช้า บ่อทราย อุโมงค์ เป็นต้น
  • ทักษะการมอง ของเล่นบางอย่างช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในด้านของสายตาและมือที่สามารถทำงานได้อย่างสัมพันธ์กัน เช่นกระดานปักหมุด หรือกรอกน้ำใส่ขวดเป็นต้น
  • ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะนี้จะช่วยให้เด็กสามารถจำแนก เปรียบเทียบ และจัดอันดับสิ่งที่ง่ายได้ เช่นจัดอันดับตัวเลข เปรียบเทียบขนาด หรือการจำแนกรูปร่างเป็นต้น
  • ทักษะทางภาษาและการฟัง ทักษะนี้โดยส่วยใหญ่มักจะได้มาจากการฟังเสียงต่างๆที่เป็นข้อความที่สั้น กระชับ ความหมายไม่ซับซ้อน หรือมาจากการดูภาพประกอบคำศัพท์ก็ช่วยพัฒนาทักษะนี้ได้เช่นกัน
  • ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ทักษะนี้มักถูกพัฒนาเมื่อเด็กได้เล่นของเล่นที่สามารถลองผิดลองถูกกับสิ่งต่างๆได้ เช่นการปั้นดินน้ำมัน ดินเหนียว การวาดภาพหรือระบายสีก็ช่วยพัฒนาทักษะด้านนี้ให้สูงขึ้นเป็นอย่างมาก
  • ทักษะด้านจินตนาการ ส่วนใหญ่แล้วทักษะนี้เกิดจากการจินตนาการหรือการจำลองเหตุการณ์ต่างๆที่เด็กให้ความสนใจ เช่นการเล่นเลียนแบบสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องครัว ร้านขายของหรือเล่นสมมติบทบาทต่างๆเช่น ครู ตำรวจ หรือหมอ เป็นต้น
  • ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้สิ่งต่างได้ดีขึ้น เช่นการลองอะไรใหม่ๆ และการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กที่จะนำไปสู่การเรียนรู้หลักการวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจได้ง่าย เช่น ของเล่นที่เคลื่อนที่ได้
  • ทักษะการแก้ปัญหา เป็นการฝึกให้เด็กได้ลองใช้ความคิดและแก้ปัญหาง่ายๆด้วยตนเอง ช่วยฝึกความอดทนและความพยายามเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ เช่น การต่อเลโก้ การต่อจิกซอว์ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า ทักษะต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นสามารถใช้ของเล่นเด็กในการช่วยพัฒนาทักษะต่างๆของเด็กให้ก้าวหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นได้ แต่ในการจะเลือกของเล่นเด็กเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆก็จำเป็นต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของเด็กด้วยเช่นกัน เพราะเด็กแต่ละวัยย่อมมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป